Regulamin serwisu Gymbook.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1. Postanowienia ogólne

 • 1. Definicje:
  • a) Usługodawca - Webcodeo Paweł Bubień z siedzibą we Wrocławiu (51-215) przy ul. Zatorskiej 67e/15, posiadająca nr NIP: 8982068089 oraz REGON: 363414683
  • b) Serwis - serwis Internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.gymbook.pl
  • c) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z usług serwisu Gymbook.pl
  • d) Regulamin - niniejszy regulamin
  • e) Właściciel - Użytkownik, który zarządza swoim profilem w Serwisie. Właściciel potwierdza posiadanie praw do zarządzania profilem i informacjami które na nim umieszcza.
  • f) Profil - dedykowana podstrona w Serwisie zawierająca zbiór informacji na temat Profesjonalisty
  • g) Profesjonalista - firma/osoba fizyczna świadcząca usługi z zakresu treningów personalnych, siłownia, klub fitness itp.
  • h) Rejestracja - utworzenie nowego konta w Serwisie
  • i) Konto - zbiór danych zapisanych w bazie danych Serwisu które umożliwiają korzystanie z Usługi
  • j) Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną
  • k) Partner - zewnętrzna firma z którą Usługodawca współpracuje (np firmy sprzedające produkty prezentowane w Serwisie)
 • 2. Usługodawca świadczy Usługi za pomocą Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu
 • 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie muszą mieć charakter pisemny i zostać opublikowane w Serwisie

§2. Zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę

 • 1. Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu szereg Usług, między innymi:
  • a) udostępnia wyszukiwarkę profili dostępnych w Serwisie
  • b) umożliwia publikację informacji na temat prowadzonej działalności Użytkownikom serwisu posiadającym aktywne Konto w Serwisie
  • c) umożliwia publikowanie na Profilach opinii na ich temat
  • d) prezentuje produkty firm zewnętrznych z którymi współpracuje
 • 2. Wprowadzone dane odnośnie Profilu przez Właściela są widoczne w Serwisie wyłącznie w terminie, w którym konto Właściciela jest aktywne (opłacone).
 • 3. Usługodawca nie pobiera opłat za pisanie opinii o Profilach w Serwisie.

§3. Warunki świadczenia Usług

 • 1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usług:
  • a) dostęp do Internetu,
  • b) przeglądarka Internetowa (taka jak: Chrome, IE, Firefox, Opera) w aktualnej wersji
 • 2. Dostęp do Profili i danych w nich zawartych jest bezpłatny. Profile można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki dostępnej w Serwisie.
 • 3. Dane w niezweryfikowanych profilach pochodzą z ogólnodostępnych baz firm dostępnych w Internecie
 • 4. Użytkownik, który jest faktycznym właścicielem niezweryfikowanego Profilu może za pomocą procesu Rejestracji zostać jego Właścicielem i zarządzać jego danymi w Serwisie.
 • 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w dostępie do Usługi związanych między innymi z rozbudową Serwisu, pracami wdrożeniowymi lub naprawczymi. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie trwały długo i w miarę możłiwości nie były uciążliwe dla użytkowników końcowych Serwisu.
 • 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług które wynikają z przyczyn niezależnych,a w szczególności sił wyższych.

§4. Produkty

 • 1. Usługodawca nie jest sprzedawcą produktów prezentowanych w Serwisie. Jedynie wyświetla oferty produktów sprzedawanych przez Partnerów z którymi współpracuje
 • 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania produktów które wyświetla na łamach Serwisu
 • 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych związanych z produktami które wyświetla na łamach Serwisu
 • 4. Po kliknięciu w prezentowany produkt, Użytkownik przekierowywany jest do serwisu Partnera

§5. Opinie o Profesjonalistach

 • 1. Opinie dodawane są przez Użytkowników Serwisu
 • 2. Każda opinia zawiera podpis oraz adres email (niewidoczny w serwisie) autora
 • 3. Opinie mogą być związane wyłącznie z działalnością zawodową Profesjonalisty
 • 4. Zabronione jest umieszcznie treści reklamowych w opiniach
 • 5. Zabronione jest dodawanie adresów URL do innych stron Internetowych w treści opinii
 • 6. Zabronione jest umieszczanie opinii, które są niezgodne z prawdą
 • 7. Treść opinii nie może naruszać obowiązującego prawa ani dóbr osobistych. Niedozwolone jest używanie wulgaryzmów, wyzwisk na tle rasowym, etnicznym itp.
 • 8. Użytkownik wystawiający opinię oświadcza że jej treść jest zgodna z prawdą
 • 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści opinii oraz informacji zamieszczanych w Serwisie zarówno przez Użytkowników jak i samych Profesjonalistów
 • 10. Usługodawca zapisuje w bazie danych adres IP z jakiego dodawana jest opinia o Profilu.

§6. Zarządzanie profilem Profesjonalisty

 • 1. Utworzenie profilu Profesjonalisty wymaga rejestracji konta w Serwisie
 • 2. Rejestracja konta w serwisie jest bezpłatne
 • 3. Wprowadzanie danych odnośnie Profesjonalisty poprzez Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie jest bezpłatne, natomiast prezentacja tych danych na Profilu w Serwisie wymaga opłacenia usług.
 • 4. Dane na Profilu uzupełnione przez Właściciela są wyświetlane w Serwisie w okresie kiedy jego konto jest opłacone.
 • 5. Opłata za przedłużenie "aktywności" konta Właściciela dokonuje Właściciel z poziomu panelu klienta za pomocą bezpiecznych płatności Internetowych.
 • 6. Natychmiast po otrzymaniu powiadomienia od dostawy płatności Internetowych o wpłynięciu opłaty za usługi, ważność Konta Właściciela jest przedłużana o wybrany okres ważności.
 • 7. Po upływie terminu ważności konta, Właściciel w dowolnym terminie może dokonać jego ponownej aktywacji poprzez opłatę wybranego okresu ważności.
 • 8. W przypadku problemów technicznych, Użytkownik obowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą w celu wyjaśnienia zaistniałego problemu i jego jak najszybszego rozwiązania
 • 9. Usługodawca ma prawo do udzielania rabatów za korzystanie z Usług
 • 10. Dostęp do panelu zarządzania profilem obywa się za pomocą adresu email oraz hasła ustawionego w procesie Rejestracji konta.
 • 11. W przypadku zapomnienia hasła, Użytkownik może skorzystać z funkcji do zresetowania hasła.
 • 12. Aby móc wystawić fakturę VAT za usługi, użytkownik obowiązany jest wypełnić formularz z danymi do faktury dostępny w panelu klienta.
 • 13. Umieszczając zdjęcia w Serwisie, Profesjonalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i upublicznianie swojego wizerunku jak i pozostałych zdjęć oraz filmów wideo które umieścił w serwisie.
 • 14. Właściciel umieszczając informacje o Profesjonaliście potwierdza, że posiada pełne prawa do ich publikacji oraz że są one zgodne z prawdą
 • 15. Profile które są opłacone przez ich Właścicieli są oznaczane w serwisie jako "Profil zweryfikowany" i są one promowane w wynikach wyszukiwania względem pozostałych profili.
 • 16. Zarządzając profilem Właściciel ma możliwość wprowadzania wielu różnych informacji na temat prowadzonej działalności. Dane te nie są weryfikowane przez Usługodawcę. Aktualna lista dostępnych informacji do wprowadzenia znajduje się w sekcji informacyjnej "Strefy klienta"
 • 17. Usługodawca ma prawo do usunięcia opublikowanych danych Profesjonalisty, jeżeli stwierdzona zostanie ich niezgodność z regułami zawartymi w niniejszym regulaminie lub będą one sprzeczne z obowiązującym prawem

§7. Odpowiedzialność Użytkownika i Usługodawcy

 • 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie dane (tekstowe, graficzne, materiały wideo) jakie wprowadza do Serwisu
 • 2. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie jest zobowiązany do zapewnienia poufności danych niezbędnych do zalogowania, a w szczególności hasła do swojego Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do Konta Użytkownika na skutek uzyskania hasła poprzez osoby trzecie.
 • 3. W przypadku zaistnienia podejrzenia o możliwości przejęcia hasła do Serwisu przez osoby trzecie, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła w Serwisie
 • 4. Użytkownik akceptuje fakt, że Usługodawca nie weryfikuje danych zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu
 • 5. Usługa świadczona przez Usługodawcę nie jest objęta gwarancją co do jej wartości materialnej i niematerialnej, kompletności, zupełności, użyteczności oraz ciągłości.
 • 6. Usługodawca nie udziela żaden gwarancji związanej z prawidłowym i ciągłym działaniem Serwisu
 • 7. Usługodawca odpowiada tylko za te szkody, które został spowodowane z winy umyślnej Usługodawcy i ma to zastosowanie wyłącznie do podmiotów niebędących konsumentami. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za możliwe utracone korzyści materialne i niematerialne.

§8. Zawarcie umowy

 • 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą rejestracji w Serwisie.
 • 2. W chwili zawarcie umowy Użytkownik oświadcza, że akceptuje wszystkie warunki regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzenania.
 • 3. Zawierając umowę o świadczeniu usług Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zarówno tekstowych jak i materiałów graficznych) oraz publiczne ich wyświetlanie w Serwisie.
 • 4. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i posiada do nich pełne prawa.
 • 5. Użytkownik który zawarł umowę o świadczenie usług wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień z Serwisu związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz informacji handlowych.
 • 6. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dostęp do ich danych oraz możliwość ich modyfikacji.
 • 7. W przypadku wątpliwości związanych z faktycznym prawem do posługiwania się danym profilem, Usługodawca może zażądać od Użytkownika stosownego dokumentu który potwierdzi jego autentyczność i prawo do zarządzania profilem w Serwisie.
 • 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności w serwisie, dodawania nowych, usuwania istniejących, przeniesienia praw do Serwisu, zaprzestania działalności bądź też usunięcia bazy danych zawierającej dane Użytkowników i ich profili.

§9. Reklamacje

 • 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Serwis działał w sposób prawidłowy oraz nieprzerwany. W przypadku gdy zauważona zostanie usterka lub błąd Usługodawca stara się usunąć je jak najszybciej.
 • 2. W przypadku błędu który powoduje, że Użytkownik posiadający aktywne konto premium (opłacone w terminie gdy występuje usterka) nie może wykorzystać mechanizmów dostarczonych przez Usługodawcę, ma prawo zażądać rekompensaty w formie przedłużenia ważności konta premium o okres w którym usługa nie działała poprawnie.
 • 3. Zgłaszanie reklamacji powinno się odbywać za pomocą adres e-mail support@gymbook.pl. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 • 4. Zgłoszenia które wynikają z niezrozumienia przedstawionych informacji na temat sposobu i funkcjonowania Serwisu mogą zostać zignorowanie przez Usługodawcę i zastrzega on sobie do tego pełne prawo.

§10. Postanowienia końcowe

 • W przypadku istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • Zmiany w regulaminie zostaną obwieszczone Użytkownikom serwisu za pomocą wiadomości email na 14 dni przed ich wejście w życie.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwise oraz uchyla on dotychczasowy regulamin.
Do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies.

Pliki cookies są domyślnie zapisywane na Twoim urządzeniu. Więcej o plikach cookies tutaj.